TÈCNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS
José 653.61.69.22
Presentació
Metodologia i horari
Tarifa
Procés de selecció
Aula virtual
Contacte
Protecció de dades


OPOSICIONS
Vista aérea del CP Brians 2
Accés principal del CP Brians 2

El meu nom és José. Actualment sóc tècnic especialista de serveis penitenciaris i presto servei al CP Brians 1. La meva experiència laboral a presons s'inica fa divuit anys, dels que sis han estat com a jurista criminòleg. 

 
Els funcionaris de serveis penitenciaris som un col·lectiu de professionals públics competent i compromès, i realitzem una tasca social digna de reconeixement i admiració
 

Es possible que si estàs llegint aquesta web és perquè t'interessa ser funcionari de Serveis Penitenciaris. Crec que has fet una bona elecció. Crec que actualment ser funcionari públic té uns clars avantatges com són l’estabilitat laboral, facilitats per conciliar l’àmbit familiar i laboral (horaris, sou...) i poder desenvolupar una carrera professional. Has de saber que tot el que és bo normalment no és fàcil aconseguir-ho. Si decideixes preparar-te a aquesta oposició has de saber que t’espera un temps de sacrificis i importants esforços. Normalment qui aconsegueix ser funcionari és perquè s’ha preparat molt bé l’oposició. Has de saber que, tot i que estudiïs molt, no existeix cap garantia d’aprovar i obtenir un lloc de treball a l’administració pública.

 

És molt important que sàpigues que només assistint a classes no s’aconsegueix una plaça de funcionari. És fonamental fer l’esforç d’estudiar cada dia. Les classes han de ser un reforç, una guia i un impuls per enfortir la voluntat d’estudi. 

 

És interessant que coneguis les funcions genèriques del personal del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, és l’encarregat de garantir la seguretat , el bon ordre i la convivència ordenada del centre penitenciari, així com de dur a terme les activitats que calgui per assegurar que es presten els serveis penitenciaris necessaris per garantir els drets de les persones internades a les institucions penitenciàries, i exigir-los les seves obligacions, sens perjudici de la seva participació necessària en la gènesi i el desenvolupament dels models d’intervenció i dels programes de tractament d’acord amb el que disposa la legislació penitenciària. Per al desenvolupament de les seves funcions els correspon, entre d’altres, les activitats següents:

- La supervisió del desenvolupament correcte de les prestacions que es realitzin a la unitat, i de l’estat d’ús i seguretat de les instal·lacions.

- Les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d’accés i de pas del centre penitenciari; la identificació i el control de les persones, vehicles, paquets, béns i subministraments que entrin o surtin de l’establiment , i el control  dels moviments de les persones internes al centre penitenciari.

- La gestió dels documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament  de la unitat; la pràctica de notificacions i comunicacions que els siguin encomanades i, en general, totes les tasques administratives que siguin necessàries per a la gestió correcta dels serveis de la unitat.

- La informació a la població reclusa i als operadors penitenciaris sobre les normes de règim interior que regeixen el funcionament de la unitat, els procediments, competències i normativa de funcionament dels serveis penitenciaris.

- Vetllar per l'adequada aplicació de les mesures de retenció i custòdia de les persones que compleixen mesures penals de privació de llibertat; contribuir a la prestació d'assistència per al cobriment de les seves necessitats i participar activament en el seu procés de reeducació i reinserció social.

Top
José 653.61.69.22 | funcionaripresons@gmail.com