TÈCNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS
José 653.61.69.22
Presentació
Com són les classes?
Horaris de classe
Tarifa
Preguntes freqüents
Procés de selecció
Programes d'oposició
Exclusions mèdiques
Contacte
Protecció de dades

Annex a la Resolució JUS/903/2010, de 18 de març (Diari Oficial de la Generalitat – DOGC- núm. 5599, de 31.03.2010). 


TAULA D'EXCLUSIONS MÈDIQUES
I. Antropometria
1. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
2. Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18’5.

II. Malalties, lesions i defectes físics
1. Òrgans dels sentits
1.1 Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement.
1.2 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50%.
1.3 Despreniment de retina.
1.4 Glaucoma.
1.5 Es declararà no apte aquelles persones que, en el moment del reconeixement, tinguin una audició conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10.
1.6 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques.

2. Aparell cardiovascular
2.1 Insuiciència cardíaca independentment de la seva causa.
2.2 Infart de miocardi. Angina de pit.
2.3 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les 6 per minut.
2.4 Valvulopaties.
2.5 Hipertensió arterial, que amb o sense tractament presenti valors superiors a 155mmHg per sistòlica o superiors a 95mmHg per diastòlica.
2.6 Insuiciències venoses perifèriques que produeixin signes d’estasi o alteracions tròfiques.

3. Aparell respiratori
3.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria pel que es tindrà en compte els valors assolits a l’espirometría. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60% del teòric (estimat per edat, pes i talla).

4. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
4.1 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a l’apartat 1.3 de l’annex 1.
4.2 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral.
4.3 Trastorns mentals orgànics. Retard mental.

5. Aparell locomotor
5.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
5.2 Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats recollides a l’apartat 1.3 de l’annex 1.
5.3 Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a l’apartat 1.3 de l’annex 1.

6. Aparell digestiu
6.1 Hepatopaties de qualsevol etiología (inclouen alteracions metabòliques).
6.2 Malaltia inlamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
6.3 Pancreopaties cròniques o reincidents.

7. Aparell genitourinari
7.1 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuiciència renal. Hidronefrosi.

8. Glàndules endocrines
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n’exceptua la diabetes que no es considerà excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a d’altres aparells contemplats en aquest annex.

9. Sistema hematopoètic.
9.1 Hemopaties. Coagulopaties.

10. Infeccions
10.1 Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a l’apartat 1.3 de l’annex 1.

11. Altres
11.1 Processos neoplàsics.
11.2 Malalties autoimmunes.
11.3 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facultatiu/va pugui comprometre de les funcions o activitats recollides a l’apartat 1.3
de l’annex 1.

III Alteracions analítiques
1. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals, també medicaments considerats d’abús que no s’utilitzin amb inalitats terapèutiques només en aquest darrer cas es declararà una no exclusió amb dubtes que signiicarà que es tornarà a avaluar quan es consideri oportú i amb un avis previ inferior a 24 hores.
2. Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GPT i GOT.
3. Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GGT.

Top
José 653.61.69.22 | funcionaripresons@gmail.com